Zaštita privatnosti korisnika

Zaštita privatnosti korisnika temeljem opće uredbe o zaštiti osobnih podataka

icon-img

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

42/2018

icon-img

Uredba Europskog parlamenta i vijeća EU o obradi osobnih podataka

EU 2016/679

Dana 25.05.2018. stupio je na snagu Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) kojima se osigurava provedba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka.

SVRHA I PRAVNA OSNOVA PRIKUPLJANJA, OBRADE I KORIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unaprijeđenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Centar za socijalnu skrb Split temeljem javnih ovlasti obavlja poslove sukladno članku 127. st. 1., 2. i 3. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 9915, 52/16, 16/17, 130/17), sukladno odredbama Obiteljskog zakona (Narodne novine, broj 103/15), Zakona o udomiteljstvu (Narodne novine, broj 115/18), Zakona o sudovima za mladež (Narodne novine, broj 84/11, 143/12, 148/13, 56/15), Zakona o zaštititi od nasilja u obitelji (Narodne novine, broj 70/17), Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (Narodne novine, broj 76/14), te drugih zakonskih i podzakonskih akata, pratećih konvencija, propisa, pravilnika, protokola i dr.

Korisnici socijalne skrbi su:

 • samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, Od obveznika uzdržavanja ili na drugi način
 • dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlada punoljetna osoba, dijete žrtva obiteljskog nasilja, vršnjačkog ili drugog nasija, dijete žrtva trgovanja Ijudima, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlada punoljetna osoba s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu
 • trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život

KOME DOSTAVLJAMO OSOBNE PODATKE KORISNIKA

Centar za socijalnu skrb Split, temeljem javnih ovlasti i zakonskih obveza, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela, dostavlja podatke korisnika policiji, općinskom državnom odvjetništvu, sudovima, zemljišno-knjižnim odjelima,Financijskoj agenciji za naplatu potraživanja i drugim tijelima i službama sukladno procjeni potrebe i svrhe dostave, a za što postoji pravna osnova.

KOLIKO DUGO ČUVAMO PODATKE KORISNIKA

Podatke čuvamo koliko to zahtijeva svrha u koju su prikupljeni i koliko je određeno Pravilnikom o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva Centra za socijalnu skrb Split.

NAČELA SOCIJALNE SKRBI I PRAVA KORISNIKA U SVEZI OSOBNIH PODATAKA

Stručni radnici koji provode aktivnosti socijalne skrbi dužni su poštovati načela socijalne skrbi i postupati po njima. Načela su:

 • načelo supsidijarnosti,
 • načelo socijalne pravičnosti,
 • načelo slobode izbora,
 • načelo dostupnosti,
 • načelo individualizacije,
 • načelo uključenosti korisnika u zajednicu,
 • načelo pravodobnosti,
 • načelo poštivanja ljudskih prava i integriteta korisnika,
 • načelo zabrane diskriminacije,
 • načelo informiranosti o pravima i uslugama,
 • načelo sudjelovanja u donošenju odluka,
 • načelo tajnosti i zaštite osobnih podataka,
 • načelo poštivanja privatnosti,
 • načelo podnošenja pritužbe.

Opća uredba o zaštititi podataka u odnosu na osobne podatke predviđa prava korisnika da budu informirani o obradi osobnih podataka, da imaju pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak netočnih podataka, pravo na brisanje podataka ukoliko više ne postoji svrha za čuvanje podataka, pravo na prigovor na obradu osobnih podataka.

Temeljem Konvencije o pravima djeteta i odredbi Obiteljskog zakona (Narodne novine, broj 103/15) zaštita prava i dobrobiti djeteta je iznad prava roditelja na zaštitu osobnih podataka kao i iznad prava na zaštitu osobnih podataka svih onih koji svojim postupanjima krše prava djeteta i ugrožavaju njegovu dobrobit.

PRIGOVOR VEZAN ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Korisnik prava i usługa u sustavu socijalne skrbi prigovor vezan za prikupljanje, obradu i korištenje njegovih osobnih podataka ili njegovog štićenika može uputiti ravnatelju Centra, Ministarstvu za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku i Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) — nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka.

Skip to content