ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA

 • ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA JE PRAVO NA NOVČANI IZNOS KOJIM SE OSIGURAVA ZADOVOLJAVANJE OSNOVNIH ŽIVOTNIH POTREBA SAMCA ILI KUĆANSTVA KOJI NEMAJU DOVOLJNO SREDSTAVA ZA PODMIRENJE OSNOVNIH ŽIVOTNIH POTREBA.
 • ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA SE PRIZNAJE SAMCU ILI KUĆANSTVU KOJI NEMA SREDSTVA ZA UZDRŽAVANJE U VISINI PROPISANOJ U ČLANKU 30. STAVKU 1. I 2. ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI (800 KUNA), NITI IH JE U MOGUĆNOSTI OSTVARITI RADOM, PRIMITKOM OD IMOVINE, KAO NI OD OBVEZNIKA UZDRŽAVANJA.ZMN SE PRIZNAJE OD DANA PODNOŠENJA ZAHTJEVA, ODNOSNO OD DANA POKRETANJA POSTUPKA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, A ISPLAĆUJE SE MJESEČNO.
 • KORISNIK KOJEMU JE PRIZNATO PRAVO NA ZMN DUŽAN JE CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB PRIJAVITI SVAKU PROMJENU  KOJA UTJEČE NA DALJNJE KORIŠTENJE ILI NA VISINU NAKNADE ODMAH, A NAJKASNIJE U ROKU OD 8 DANA OD DANA NASTANKA PROMJENE.
 • IZNOS ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE UTVRĐUJE SE U POSTOTKU OD OSNOVICE
 • ZA SAMCA UTVRĐUJE SE U IZNOSU 100% OSNOVICE (800,00 KN)
 • ZA KUĆANSTVO ZBRAJAJU SE UDJELI ČLANOVA KUĆANSTVA:
 • ZA SAMOHRANOG RODITELJA – 100% OSNOVICE (800,00 KN)
 • ZA ODRASLOG ČLANA KUĆANSTVA – 60% OSNOVICE (480,00 KN)
 • ZA DIJETE (DO 18 GODINA) – 40% OSNOVICE (320,00 KUNA)

TKO NEMA PRAVO NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU?

 • SAMAC ILI ČLAN KUĆANSTVA KOJI IMA U VLASNIŠTVU DRUGI STAN ILI KUĆU, OSIM STANA ILI KUĆE KOJU KORISTI ZA STANOVANJE, A KOJI MOŽE OTUĐITI ILI IZNAJMITI I TIME OSIGURATI SREDSTVA ZA PODMIRENJE OSNOVNIH ŽIVOTNIH POTREBA, POSLOVNI PROSTOR KOJI NE KORISTI ZA OBAVLJANJE REGISTRIRANE DJELATNOSTI TE VRIJEDNE POKRETNINE (PLOVILA, UMJETNIČKA DJELA I SL.)
 • SAMAC ILI ČLAN KUĆANSTVA VLASNIK JE IMOVINE KOJU BI MOGAO KORISTITI ILI PRODATI BEZ UGROŽAVANJA OSNOVNIH ŽIVOTNIH POTREBA I TIME OSIGURATI SREDSTVA U IZNOSU ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE PROPISANE OVIM ZAKONOM ZA OSOBNO UZDRŽAVANJE ILI UZDRŽAVANJE ČLANOVA KUĆANSTVA
 • SAMAC ILI ČLAN KUĆANSTVA JE VLASNIK REGISTRIRANOG OSOBNOG VOZILA, OSIM REGISTRIRANOG OSOBNOG VOZILA KOJE SLUŽI ZA PRIJEVOZ SAMCA ILI ČLANA KUĆANSTVA KORISNIKA PRAVA PO OSNOVI INVALIDITETA, STARIJE I NEMOĆNE TEŠKO POKRETNE OSOBE ILI JE PREMA PROCJENI STRUČNOG RADNIKA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB REGISTRIRANO OSOBNO VOZILO NUŽNO RADI PROMETNE IZOLIRANOSTI
 • SAMAC ILI ČLAN KUĆANSTVA KOJI KORISTI REGISTRIRANO OSOBNO VOZILO U VLASNIŠTVU DRUGE PRAVNE ILI FIZIČKE OSOBE
 • SAMAC JE SKLOPIO UGOVOR O DOŽIVOTNOM ILI DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU KAO PRIMATELJ UZDRŽAVANJA
 • RADNO SPOSOBNI SAMAC NIJE EVIDENTIRAN KAO NEZAPOSLENA OSOBA PRI NADLEŽNOJ SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE,
 • MOŽE OSIGURATI UZDRŽAVANJE PO DRUGOJ OSNOVI
 • KORISNIK USLUGE SMJEŠTAJA ILI ORGANIZIRANOG STANOVANJA SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA ILI POSEBNIH PROPISA (OSIM BESKUĆNIKA KOJI JE KORISNIK USLUGE SMJEŠTAJA U PRENOĆIŠTU

RADNO SPOSOBNI KORISNICI PRAVA NA  ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU

 • ZA VRIJEME KORIŠTENJA PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU NEZAPOSLENA RADNO SPOSOBNA ILI DJELOMIČNO RADNO SPOSOBNA OSOBA DUŽNA JE PRIHVATITI ZAPOSLENJE U SKLADU S PROPISIMA O ZAPOŠLJAVANJU.
 • AKO RADNO SPOSOBNI ILI DJELOMIČNO RADNO SPOSOBNI SAMAC ILI ČLAN KUĆANSTVA KOJI JE KORISNIK ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE ODBIJE PONUĐENI POSAO, OSPOSOBLJAVANJE, PREKVALIFIKACIJU, DOKVALIFIKACIJU ILI SAMOVOLJNO OTKAŽE UGOVOR O RADU, UKIDA MU SE PRAVO NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU, ODNOSNO KUĆANSTVU SE ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA UMANJUJE ZA PRIPADAJUĆI UDIO TOGA ČLANA.
 • OSOBA NEMA PRAVO PODNIJETI ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU, ODNOSNO ZA UVEĆANJE IZNOSA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE ZA KUĆANSTVO U SLJEDEĆIH ŠEST MJESECI NAKON MJESECA U KOJEM JE PRAVO UKINUTO, ODNOSNO U KOJEMU JE PRAVO UMANJENO.
 • RADNO SPOSOBNOM ILI DJELOMIČNO RADNO SPOSOBNOM SAMCU ILI ČLANU KUĆANSTVA UKIDA SE PRAVO NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU, ODNOSNO ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA UMANJUJE SE ZA PRIPADAJUĆI UDIO TOG ČLANA KUĆANSTVA AKO SE NE ODAZOVE POZIVU JEDINICE LOKALNE, ODNOSNO PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA SUDJELOVANJE U RADOVIMA ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE.
 • U RADOVIMA ZA OPĆE DOBRO KORISNICI ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE MOGU SUDJELOVATI NAJMANJE TRIDESET, A NAJVIŠE DEVEDESET SATI MJESEČNO.

ŠTO KADA SE RADNO SPOSOBNI KORISNIK ZMN ZAPOSLI ?

 • AKO SE RADNO SPOSOBNI SAMAC ILI ČLAN KUĆANSTVA KOJI JE KORISNIK PRAVA NA ZMN U NEPREKIDNOM TRAJANJU OD NAJMANJE GODINU DANA ZAPOSLI, U PRVOM MJESECU RADA ZMN NAKNADA SAMCU ILI KUĆANSTVU SE NE UKIDA, ODNOSNO NE UMANJUJE SE ZA OSTVARENI PRIHOD.
 • U DRUGOM MJESECU RADA ZAPOSLENOM KORISNIKU (SAMCU ILI KUĆANSTVU) IZNOS ZMN UMANJUJE SE ZA 25% IZNOSA, A U TREĆEM MJESECU RADA ZA 50% IZNOSA.
 • PRAVO NA ZMN UKIDA SE AKO ZAPOSLENI KORISNIK RADI DULJE OD TRI MJESECA, A PROSJEČNI PRIHOD U TA TRI MJESECA PRELAZI VISINU PRIZNATOG IZNOSA NA  ZMN ZA SAMCA ILI KUĆANSTVO.

POSTUPAK KADA SE PROMJENE OKOLNOSTI

 • KORISNIK KOJEM JE PRIZNATO PRAVO NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU DUŽAN JE PRIJAVITI SVAKU PROMJENU KOJA UTJEČE NA DALJNJE KORIŠTENJE ILI NA VISINU NAKNADE ODMAH, A NAJKASNIJE U ROKU OD OSAM DANA OD DANA NASTANKA PROMJENE.

KADA SE UKIDA RJEŠENJE O PRIZNANJU PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU?

 • AKO CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PRAĆENJEM MATERIJALNIH I DRUGIH SOCIJALNIH PRILIKA KORISNIKA UTVRDI DA SU TE PRILIKE ZNATNO POVOLJNIJE OD ONIH KOJE SE MOGU OSIGURATI NA TEMELJU PRIZNATOG PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU.
 • AKO SE SAMAC ILI ČLAN KUĆANSTVA NALAZI NA BOLNIČKOM LIJEČENJU, U PRITVORU ILI ISTRAŽNOM ZATVORU, NA IZDRŽAVANJU KAZNE ZATVORA, PRIVREMENOM SMJEŠTAJU TE BORAVKU U INOZEMSTVU, U NEPREKIDNOM TRAJANJU DUŽEM OD DVA MJESECA, ZMN SE UKIDA ZA SAMCA ILI SAMO TOG ČLANA KUĆANSTVA.
 • AKO SAMAC ILI ČLAN KUĆANSTVA MJESEČNO DUŽE OD 15 DANA NEPREKIDNO BORAVI U INOZEMSTVU
 • AKO JE SAMAC ILI ČLAN KUĆANSTVA U POSTUPKU PRIZNAVANJA PRAVA DAO NETOČNE ILI NEPOTPUNE PODATKE O PRIHODU O KOJIMA OVISI PRIZNAVANJE PRAVA ILI OPSEG PRAVA ILI NIJE OMOGUĆIO CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB UVID U PRIHOD I IMOVINU
Skip to content