Odjel za djecu, mladež i obitelj

Općenito

Odjel za djecu, mladež i obitelj čine stručni timovi u sastavu socijalni radnik, psiholog, pravnik, defektolog i socijalni pedagog.

Stručni timovi Odjela za djecu, mladež i obitelj provode postupke iz područja obiteljsko pravne zaštite, provode postupke obveznog savjetovanja, postupke u svezi odnosa roditelja i djece, postupke posvojenja, sudjeluje kao stranka ili umješač u sudskim postupcima vezanim za brak, uzdržavanje i zaštitu osobnih interesa djece te daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima u postupcima koji se odnose na obiteljsko pravnu zaštitu.

Savjetovanje

U radu s obitelji stručni timovi pružaju uslugu savjetovanja i pomaganja obitelji koja obuhvaća stručno  savjetovanje i sve oblike stručne pomoći pri prevladavanju obiteljskih poteškoća i poteškoća roditelja u odgoju i skrbi za djecu te osposobljavanje obitelji za funkcioniranje u svakodnevnom životu.

Nasilje u obitelji

Stručni timovi Centra za socijalnu skrb postupaju u slučaju nasilja u obitelji, naročito u slučaju kada je dijete postalo žrtvom obiteljskog nasilja na način da je bilo izravno izloženo nasilju ili da je svjedočilo nasilju te po procjeni izriče odgovarajuće obiteljsko pravne mjere radi zaštite prava i dobrobiti djeteta uvažavajući njegov najbolji interes. Provodi mjere i prati postignute rezultate tih mjera radi zaštite i pomoći žrtvi nasilja u obitelji te pomoći počiniteljima u promijeni njihovog ponašanja.

Obvezno savjetovanje prije razvoda braka

Obvezno savjetovanje prije razvoda braka provodi se u centru za socijalnu skrb pri čemu članovi stručnog tima upoznaju bračne drugove o mogućnosti bračnog savjetovanja, o dužnosti vođenja računa o djetetovoj dobrobiti prilikom uređenja spornih obiteljskih odnosa, s prednostima obiteljske medijacije te cjelokupnim sudskim postupkom razvoda braka. Također, upoznaju ih sa sadržajem obrasca Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, a strankama koje nisu sastavile Plan, pružaju pomoć oko postizanja i sastavljanja istog. Ukoliko nije došlo do postizanja sporazuma, članovi stručnog tima centra upućuju stranke na mogućnost pristupanja postupku obiteljske medijacije u Obiteljskom centru. Po provedenom savjetovanju, članovi stručnog tima izrađuju izvješće o provedenom obveznom savjetovanju prije razvoda braka i dostavljaju strankama koje su sudjelovale u postupku savjetovanja.

Djeca i mladi

Poslovi stručnih timova (socijalni pedagog, socijalni radnik, psiholog, pravnik) u centru za socijalnu skrb usmjereni su na prevenciju, dijagnosticiranje poremećaja u ponašanju kod djece i mladih, pružanju pomoći i podrške kroz savjetovanje, usmjeravanje kako djeci i mladima tako i njihovim roditeljima. Ukoliko je maloljetna osoba evidentirana kao počinitelj prekršajnog ili kaznenog djela može biti pozvana u centar radi realizacije posebne obveze ili odgojne mjere naložene od strane općinskog državnog odvjetništva ili općinskog ili županijskog suda. Po obavijesti škole, policije, roditelja ili nekih drugih osoba o manifestaciji nekog oblika problematičnog ponašanja kod maloljetnika, stručni tim centra obavlja razgovor s maloljetnikom s ciljem daljnje obrade, savjetovanja i usmjeravanja. Žrtvama vršnjačkog nasilja, stručni tim pruža pomoć i podršku.

Stručni djelatnici centra također pružaju pomoć i podršku djeci kojoj je potrebna pomoć pri organizaciji slobodnog vremena, djeci i mladima s problemima ovisnosti i ostalim problematičnim oblicima doživljavanja i ponašanja.

Posvojenje

Osoba ili osobe koje žele posvojiti dijete obraćaju se Centru za socijalnu skrb prema svojem prebivalištu te podnose pisanu prijavu namjere posvojenja i zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje.

Ukoliko osoba/osobe koje žele posvojiti dijete ispunjavaju zakonske pretpostavke za posvojenje, centar za socijalnu skrb će ih uputiti na obvezno sudjelovanje u programu stručne pripreme za posvojenje, a potom će, u roku od 6 mjeseci od zaprimanja pismene prijave i zahtjeva dati mišljenje o podobnosti i prikladnosti za posvojenje.

Po zaprimanju istog potencijalni posvojitelji se mogu obratiti bilo kojem centru za socijalnu skrb u RH s prijedlogom za posvojenje.

Rad s djecom s poteškoćama u razvoju

Stručni timovi koje čine socijalni radnik, defektolog i pravnik poduzimaju potrebne radnje prije upućivanja djece i mladeži s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću na jedinstveno tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuje vrste i stupanj oštećenja zdravlja, rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi i drugim pravima u skladu s posebnim propisima za djecu i mladež s oštećenjem u tjelesnom i mentalnom razvoju (doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, skrb izvan vlastite obitelji, osposobljavanje za samostalni život i rad, utvrđivanje statusa roditelja njegovatelja).

Tim za udomiteljstvo

Tim za udomiteljstvo sačinjavaju socijalni radnik i psiholog.

Posao tima za udomiteljstvo je pružanje informacija o udomiteljstvu svim zainteresiranim osobama, utvrđivanje motivacije, provođenje selekcije, osposobljavanje udomitelja i članova obitelji i davanje dozvole za obavljanje udomiteljstva. U svrhu promoviranja udomiteljstva organiziraju se okrugli stolovi, stručni skupovi, tribine, susreti i druženja udomiteljskih obitelji. Tim za udomiteljstvo organizira i provodi redovitu godišnju edukaciju, grupe podrške za udomitelje, savjetovanje i stručnu individualnu potporu udomiteljima. Više o timu za udomiteljstvo možete pročitati ovdje.

Telefonski brojevi odjela