Ciklus predavanja 'Razmijenimo znanje' - Tuga i tugovanje

U sklopu edukacijskog ciklusa 'Razmijenimo znanje' koje organizira Udruga za psihosocijalnu podršku Feniks u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Split, dana 5. prosinca 2016. godine, Edina Košta, prof. psihologije i Valentina Španić, dipl. soc. radnica održale su predavanje na temu 'Tuga i tugovanje'.

Izlaganjem je obuhvaćena definicija tuge i tugovanja kao normalnog psihičkog procesa koji se javlja kao reakcija na značajan gubitak i koji između ostalog ima bitnu funkciju prorade gubitka. Navedeni su teoretski pristupi procesu tugovanja, faze tugovanja, kao i patologija u tugovanju, odnosno koji su činitelji rizika za pojavu otežanog tugovanja. Prezentirane su specifičnosti tugovanja kod djece čije su reakcije na gubitak često odraslima nerazumljive te su date smjernice za pružanje podrške djeci u procesu tugovanja. Pojašnjena je razlika tugovanja i depresije i na koncu su data načela u pružanju podrške i odnosu prema tugujućim osobama bez obzira na dob.