NADLEŽNOST I POSTUPAK U POSLOVIMA SKRBNIŠTVA

Mjesna nadležnost

Mjesna nadležnost centra za socijalnu skrb u poslovima skrbništva određuje se prema prebivalištu odnosno boravištu osobe koju treba staviti pod skrbništvo ili kojoj treba imenovati posebnog skrbnika.

Pokretanje postupka skrbništva i imenovanje skrbnika
Postupak za stavljanje pod skrbništvo i imenovanje skrbnika, kao i primjenu pojedinih oblika skrbničke zaštite pokreće po službenoj dužnosti mjesno nadležan centar za socijalnu skrb.

Postupak za stavljanje pod skrbništvo, kao i za primjenu pojedinih oblika zaštite centar za socijalnu skrb pokreće na temelju neposrednog saznanja ili u povodu obavijesti koju su mu dužni dostaviti:
matičar, pravosudna, druga državna tijela i tijela jedinica lokalne samouprave;
bračni drug, srodnici i drugi članovi kućanstva;
zdravstvene ustanove, izabrani doktor obiteljske medicine.

Skrbnik

IMENOVANJE SKRBNIKA
Skrbnikom se imenuje osoba koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva i koja pristane biti skrbnikom te ako je to za dobrobit štićenika.
Ako osoba lišena poslovne sposobnosti ima roditelja ili roditelje koji pristanu i sposobni su skrbiti se o svojem punoljetnom djetetu lišenom poslovne sposobnosti, centar za socijalnu skrb će takvom roditelju, odnosno roditeljima u pravilu dati prednost pred ostalim osobama prigodom odluke o izboru skrbnika.

 

Zapreke za imenovanje osobe skrbnika

Skrbnik ne može biti osoba:

 • koja je lišena prava na roditeljsku skrb
 • koja je lišena poslovne sposobnosti
 • čiji su interesi u suprotnosti s interesima štićenika od koje se, s obzirom na njezino ponašanje i osobine te odnose sa štićenikom, ne može očekivati da će pravilno obavljati dužnosti skrbnika
 • s kojom je štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
 • s čijim je bračnim drugom štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.
 • Sadržaj rješenja o imenovanju skrbnika
 • Centar za socijalnu skrb rješenjem o imenovanju skrbnika određuje njegove dužnosti i prava. Centar za socijalnu skrb može rješenjem ograničiti ovlasti skrbnika ako je to u interesu štićenika i odlučiti da pojedine poslove za štićenika obavlja stručni radnik centra za socijalnu skrb ili druga osoba osposobljena za takvu vrstu poslova.

Dostava izvršnog rješenja o skrbništvu
Rješenje o stavljanju pod skrbništvo i o prestanku skrbništva te rješenje o imenovanju osobe skrbnika centar za socijalnu skrb će u roku od osam dana od dana izvršnosti rješenja dostaviti matičaru radi upisa u maticu rođenih i zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda na području kojega osoba pod skrbništvom ima nekretnine radi zabilježbe, odnosno brisanja zabilježbe u zemljišne knjige.

Dužnosti skrbnika
Skrbnik je dužan poduzimati mjere da se štićenik osposobi za samostalan život i rad, savjesno se brinuti o osobnim i imovinskim pravima i obvezama te o dobrobiti štićenika, a u skladu s odlukom o lišenju poslovne sposobnosti.
Prije poduzimanja mjera zaštite osobe štićenika ili njegovih imovinskih interesa skrbnik je uvijek dužan razmotriti mišljenje, želje i osjećaje štićenika te ih uzeti u obzir, osim ako to nije u suprotnosti s dobrobiti štićenika.

Imovina štićenika
Centar za socijalnu skrb će bez odgode popisati i opisati imovinu štićenika lišenog poslovne sposobnosti glede upravljanja imovinom i povjeriti je na upravljanje skrbniku.

Mjere radi osiguranja sredstava za životne potrebe štićenika
Skrbnik je dužan uz pomoć centra za socijalnu skrb poduzeti potrebne mjere radi osiguranja sredstava za životne potrebe štićenika.

Izdaci za životne potrebe štićenika
Izdaci za životne potrebe štićenika koji je lišen poslovne sposobnosti u pogledu upravljanja imovinom namiruju se redom iz:

 • štićenikovih prihoda
 • sredstava dobivenih od osoba koje su po zakonu dužne uzdržavati štićenika
 • sredstava socijalne skrbi, sukladno odredbama posebnog zakona
 • štićenikove imovine
 • drugih izvora.

Zastupanje štićenika
Skrbnik zastupa štićenika. U poslovima zastupanja skrbnik je dužan prihvatiti mišljenje i želje štićenika, osim ako je to u suprotnosti s dobrobiti štićenika.

Odluke o osobnim stanjima koje donosi isključivo štićenik
Samo štićenik, neovisno o dijelu u kojem je lišen poslovne sposobnosti, može donijeti odluke o:

 • priznanju očinstva
 • pristanku na priznanje očinstva
 • pristanku na sklapanje braka
 • pristanku na razvod braka
 • pristanku na stupanje u životne zajednice s osobama različitog ili istog spola te o prestanku navedenih zajednica
 • pristanku na posvojenje
 • drugim odlukama koje imaju značenje izjava o strogo osobnim stanjima, osim onih o kojima ovaj Zakon određuje drukčije.

Prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb
Za poduzimanje važnijih mjera o osobi, osobnim stanjima, zdravlju štićenika ili imovini štićenika skrbniku je potrebno prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb, osim ako je drukčije određeno ovim Zakonom.
Važnijom mjerom o osobi ili osobnom stanju štićenika smatra se rješenje o smještaju u dom, udomiteljsku obitelj, o promjeni prebivališta ili boravišta, o promjeni osobnog imena i o drugim mjerama koje na prava i obveze štićenika mogu ostaviti značajne posljedice.
Važnijom mjerom o zdravlju štićenika smatra se odluka o invazivnim medicinskim postupcima te ona koja prelazi specijalističke preglede i primjenu redovite terapije.
Važnijom mjerom o imovini štićenika smatra se opterećenje ili otuđenje štićenikove imovine, odnosno raspolaganje većim opsegom imovine štićenika.

Odluke suda o zdravlju štićenika
Samo sud može, po prijedlogu štićenika ili skrbnika, u posebnom postupku donijeti rješenje o štićenikovu:

 • prekidu trudnoće
 • sterilizaciji
 • doniranju tkiva i organa
 • sudjelovanju u biomedicinskim istraživanjima
 • mjerama za održavanje na životu
 • upravljanje i zastupanje u imovinskim stvarima štićenika
 • skrbnik samostalno obavlja poslove redovitog upravljanja štićenikovom imovinom ako rješenjem centra za socijalnu skrb nije drukčije određeno.

Skrbnik može samo uz prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb poduzeti posao koji prelazi redovito poslovanje imovinom i pravima štićenika, a osobito:

 • otuđiti ili opteretiti štićenikove nekretnine
 • otuđiti iz štićenikove imovine pokretnine veće vrijednosti
 • raspolagati štićenikovim imovinskim pravima.
 • prije donošenja rješenja o odobrenju naprijed navedenih poslova centar za socijalnu skrb određuje namjenu pribavljenih sredstava i nadzire njihovu upotrebu.

Izvješće o radu skrbnika
Skrbnik je dužan svakih šest mjeseci i kada to zatraži centar za socijalnu skrb, podnijeti izvješće o svojem radu i o stanju štićenikove imovine. Primjerak izvješća o radu i stanju štićenikove imovine skrbnik je dužan dostaviti štićeniku koji je navršio četrnaest godina.

Odgovornost skrbnika
Skrbnik odgovara za štetu koju je skrivio u obavljanju svojih dužnosti ili zloupotrebom položaja i ovlasti.

Imenovanje novog skrbnika
Ako skrbnik umre ili samovoljno prestane obavljati svoju dužnost ili ako nastanu okolnosti koje zaprječuju skrbnika da obavlja svoju dužnost, centar za socijalnu skrb će bez odgode štićeniku imenovati novog skrbnika.

Razrješenje dužnosti skrbnika
Centar za socijalnu skrb razriješit će skrbnika dužnosti ako utvrdi da je u obavljanju dužnosti nemaran, da ugrožava štićenikove interese, da zloupotrebljava svoje ovlasti ili ako procijeni da bi za štićenika bilo korisnije da mu se imenuje drugi skrbnik.

Promjena skrbnika i primopredaja skrbničke dužnosti
U slučaju promjene skrbnika centar za socijalnu skrb će zatražiti izvješće dosadašnjeg skrbnika i odrediti rok u kojem ima obaviti primopredaju dužnosti.
O primopredaji se sastavlja zapisnik u nazočnosti službenika centra za socijalnu skrb, obaju skrbnika i štićenika, osim ako se sa štićenikom ne može komunicirati ni uz pomoć druge osobe.

Dužnosti skrbnika za slučaj prestanka skrbništva
U slučaju prestanka skrbništva centar za socijalnu skrb pozvat će skrbnika da u određenom roku podnese izvješće o svojem radu i stanju štićenikove imovine te da preda imovinu na upravljanje štićeniku ili njegovu roditelju ili posvojitelju. Predaja se obavlja u nazočnosti skrbnika, štićenika, roditelja ili posvojitelja i službenika centra za socijalnu skrb, o čemu se sastavlja zapisnik.

POSEBNO SKRBNIŠTVO

POSEBNO SKRBNIŠTVO ZA DIJETE
Radi zaštite pojedinih osobnih i imovinskih prava i interesa djeteta, centar za socijalnu skrb ili sud će imenovati posebnog skrbnika:
djetetu u postupku osporavanja majčinstva ili očinstva;
djetetu u bračnim sporovima i drugim postupcima u kojima se odlučuje o roditeljskoj skrbi i osobnim odnosima s djetetom;
djetetu u postupku izricanja mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta iz nadležnosti suda;
djetetu u postupku donošenja rješenja koje zamjenjuje pristanak na posvojenje;
djetetu kad postoji sukob interesa između njega i njegovih zakonskih zastupnika u imovinskim postupcima ili sporovima odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova;
djeci u slučaju spora ili sklapanja pravnog posla između njih kad ista osoba nad njima ostvaruje roditeljsku skrb;
djetetu stranom državljaninu ili djetetu bez državljanstva koje se bez pratnje zakonskoga zastupnika zatekne na teritoriju Republike Hrvatske;
u drugim slučajevima ako je to potrebno radi zaštite prava i interesa djeteta.

POSEBNI SKRBNIK ZA ODRASLE OSOBE
Radi zaštite pojedinih osobnih i imovinskih prava i interesa centar za socijalnu skrb imenovat će posebnog skrbnika:
osobi za koju je podnesen prijedlog za lišenje poslovne sposobnosti;
osobi kojoj najmanje tri mjeseca nije poznato boravište ili nije dostupna, a nema punomoćnika;
štićeniku kad postoji sukob interesa između njega i njegova skrbnika ili bliskoga srodnika odnosno bračnog druga skrbnika, u imovinskim postupcima ili sporovima odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova;
štićenicima u slučaju spora ili sklapanja pravnoga posla između njih kad imaju istoga skrbnika;
u drugim slučajevima propisanim odredbama Obiteljskog zakona, a kad je to potrebno radi zaštite prava i interesa odrasle osobe.
* Posebni skrbnik je osoba s položenim pravosudnim ispitom zaposlena u Centru za posebno skrbništvo.

SKRBNIŠTVO ZA PUNOLJETNE OSOBE
Pod pojmom skrbništva nad punoljetnom osobom podrazumijeva se skrbništvo nad punoljetnom osobom lišenom poslovne sposobnosti ili djetetom koje je poslovnu sposobnost steklo sklapanjem braka, a koje je rješenjem suda lišeno poslovne sposobnosti.

Pretpostavke, opseg, postupak i sadržaj lišenja poslovne sposobnosti Sud će u izvanparničnom postupku punoljetnu osobu koja zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nije sposobna brinuti se o nekom od svojih prava, potreba ili interesa, ili koja ugrožava prava i interese drugih osoba o kojima je dužna skrbiti se, u tom dijelu lišiti poslovne sposobnosti. Takva osoba ne može biti potpuno lišena poslovne sposobnosti. Prije donošenja rješenja sud će pribaviti stručno mišljenje doktora medicine vještaka odgovarajuće struke o zdravstvenom stanju osobe za koju je pokrenut postupak lišenja poslovne sposobnosti i o utjecaju toga stanja na njezine sposobnosti zaštite svojega pojedinog prava ili skupine prava, ili na ugrožavanje prava i interesa drugih osoba. Rješenjem o lišenju poslovne sposobnosti sud mora odrediti radnje i poslove koje osoba nije sposobna samostalno poduzeti vezano uz osobna stanja i odluke o imovini.

Ovlasti centra za socijalnu skrb u postupku lišenja poslovne sposobnosti
Centar za socijalnu skrb predložit će sudu pokretanje postupka lišenja poslovne sposobnosti kad procijeni da bi zbog razloga iz članka 234. stavka 1. Obiteljskog zakona (koja zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nije sposobna brinuti se o nekom od svojih prava, potreba ili interesa, ili koja ugrožava prava i interese drugih osoba o kojima je dužna skrbiti se) osobu bilo potrebno lišiti poslovne sposobnosti.
Centar za socijalnu skrb osobi za koju je pokrenut postupak za lišenje poslovne sposobnosti imenuje posebnog skrbnika, osim ako je ta osoba imenovala punomoćnika.
Posebni skrbnik ovlašten je i dužan poduzimati radnje te zastupati interese osobe samo u postupku za koji je imenovan.

Odluka o stavljanju pod skrbništvo i imenovanju skrbnika
Osobu koja je lišena poslovne sposobnosti centar za socijalnu skrb stavit će pod skrbništvo i imenovati joj skrbnika u roku od trideset dana od pravomoćnosti sudskog rješenja, o čemu je sud dužan odmah obavijestiti centar za socijalnu skrb.

SKRBNIŠTVO ZA DJECU

PRETPOSTAVKE ZA IMENOVANJE SKRBNIKA DJETETU
Pod skrbništvo stavit će se dijete čiji su roditelji:

 • umrli, nestali, nepoznati ili su najmanje mjesec dana nepoznatog boravišta
 • lišeni prava na roditeljsku skrb
 • lišeni poslovne sposobnosti u dijelu koji ih onemogućava u ostvarivanju roditeljske skrbi
 • odsutni ili spriječeni i nisu u mogućnosti brinuti se o svojem djetetu, a ostvarivanje roditeljske skrbi nisu povjerili osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika ili dali pristanak na posvojenje.
 • rješenje o stavljanju pod skrbništvo i imenovanje skrbnika djetetu
 • centar za socijalnu skrb donosi rješenje o stavljanju djeteta pod skrbništvo i imenuje mu skrbnika.

Dostava rješenja
Rješenje o imenovanju skrbnika dostavlja se:

 • djetetu koje je navršilo četrnaest godina
 • djetetu koje je mlađe od četrnaest godina ako je sposobno shvatiti značenje odluke i ako je to u skladu s njegovom dobrobiti
 • roditeljima djeteta, osobi koja se imenuje skrbnikom i osobi koju je roditelj imenovao da u slučaju njegove smrti skrbi o djetetu
 • nadležnom matičaru i zemljišnoknjižnom odjelu suda na čijem se području nalazi štićenikova imovina.

Dužnosti djetetova skrbnika
Skrbnik djeteta dužan je savjesno se brinuti o osobnim i imovinskim pravima i obvezama djeteta, a osobito o njegovu zdravlju, odgoju i obrazovanju.

Odluke skrbnika za koje je potrebno prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb
Skrbnik može samo s prethodnim odobrenjem centra za socijalnu skrb:

 • odlučiti o izboru i promjeni škole i zanimanja, prekidu školovanja ili o zapošljavanju djeteta
 • poduzeti važnije mjere u pogledu osobe djeteta, primjerice u pogledu zdravlja, izjava o osobnom stanju i drugih osobnih prava i interesa djeteta
 • poduzimati važnije mjere u pogledu imovine djeteta.

Prestanak skrbništva nad djetetom
Skrbništvo nad djetetom prestaje smrću djeteta, stjecanjem poslovne sposobnosti, posvojenjem ili prestankom razloga iz članka 224. Obiteljskog zakona.
Pravomoćno rješenje o prestanku skrbništva dostavit će se nadležnom matičaru, radi upisa u maticu rođenih i zemljišnoknjižnom odjelu općinskoga suda, radi brisanja zabilježbe.

POJAM SKRBNIŠTVA

Skrbništvo je oblik zaštite djece bez roditeljske skrbi, odraslih osoba lišenih poslovne sposobnosti i osoba koje nisu iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese.

Štićenik
Štićenici su osobe pod skrbništvom.

Obavljanje poslova skrbništva
Poslove skrbništva obavljaju centar za socijalnu skrb, skrbnik i posebni skrbnik. Skrbnikom se imenuje osoba koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva i koja pristane biti skrbnikom.

Prestanak skrbništva
Skrbništvo prestaje smrću štićenika ili prestankom okolnosti zbog kojih je osoba pod skrbništvom.

Skip to content