POSVOJENJE

Procjena podobnosti i prikladnosti za posvojenje i postupak zasnivanja posvojenja
Za procjenu podobnosti i prikladnosti za posvojenje nadležan je centar za socijalnu skrb mjesta prebivališta, odnosno boravišta osoba koje imaju namjeru posvojiti. Postupak zasnivanja posvojenja po službenoj dužnosti provodi centar za socijalnu skrb nadležan prema prebivalištu, odnosno boravištu djeteta. U postupku zasnivanja posvojenja javnost je isključena, a svi sudionici postupka su dužni poštovati pravo na zaštitu osobnih podataka.
Prije pokretanja postupka za zasnivanje posvojenja bračni odnosno izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti podnijet će centru za socijalnu skrb nadležnom prema svojem prebivalištu pisanu prijavu namjere posvojenja i zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje.

Centar za socijalnu skrb će na temelju prijave namjere posvojenja i zahtjeva za ocjenu podobnosti i prikladnosti za posvojenje utvrditi ispunjavaju li bračni odnosno izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti zakonske pretpostavke iz članaka 184. do 187. Obiteljskog zakona te procijeniti njihovu podobnost i prikladnost za posvojenje.

Postupak zasnivanja posvojenja pokreće i vodi centar za socijalnu skrb nadležan prema prebivalištu ili boravištu djeteta po službenoj dužnosti.
Stranke u postupku zasnivanja posvojenja su dijete i najprikladniji potencijalni posvojitelj.

Roditelj koji je pristao da dijete posvoje njemu nepoznati posvojitelji nakon isteka roka od trideset dana od dana potpisivanja zapisnika o pristanku, nije stranka u postupku zasnivanja posvojenja.

Kad dijete posvaja maćeha ili očuh, njegov bračni drug je stranka u postupku, a drugi roditelj djeteta nakon isteka roka od trideset dana od dana potpisivanja zapisnika o pristanku na posvojenje nije stranka u postupku zasnivanja posvojenja.

Roditelj čiji je pristanak za posvojenje djeteta nadomješten odlukom suda, nije stranka u postupku zasnivanja posvojenja.

Podaci o posvojenju službena su tajna.

PRETPOSTAVKE ZA ZASNIVANJE POSVOJENJA
Pretpostavke za posvojenje na strani djeteta:

A) Dob djeteta
Posvojenje se može zasnovati do osamnaeste godine života djeteta. Dijete nepoznatog podrijetla može se posvojiti nakon isteka tri mjeseca od djetetova rođenja ili napuštanja djeteta.

B) Zabrana posvajanja srodnika ili štićenika
Ne može se posvojiti krvni srodnik u ravnoj lozi, brat, odnosno sestra. Skrbnik ne može posvojiti svojega štićenika dok ga dužnosti skrbnika ne razriješi centar za socijalnu skrb.

C) Zabrana posvajanja djeteta maloljetnog roditelja
Ne može se posvojiti dijete maloljetnih roditelja. Iznimno, može se posvojiti dijete maloljetnih roditelja nakon godinu dana od rođenja djeteta ako nema izgleda da će se ono podizati u obitelji roditelja ili bake i djeda odnosno drugih bližih srodnika. Za posvojenje je potreban pristanak maloljetnih roditelja.

Pretpostavke za posvojenje na strani posvojitelja:

A) Dob posvojitelja
Posvojitelj može biti osoba u dobi od najmanje dvadeset i jedne godine, a starija od posvojenika najmanje osamnaest godina. Ako postoje osobito opravdani razlozi, posvojitelj može biti i osoba mlađa od dvadeset i jedne godine, a starija od posvojenika najmanje osamnaest godina.

B) Status posvojitelja
Dijete mogu posvojiti bračni i izvanbračni drugovi zajednički, jedan bračni ili izvanbračni drug ako je drugi bračni ili izvanbračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta, jedan bračni drug uz pristanak drugog bračnog druga te osoba koja nije u braku.

C) Državljanstvo posvojitelja
Posvojiti dijete može hrvatski državljanin. Iznimno, posvojitelj može biti i strani državljanin ako je to u najboljem interesu djeteta. Ako su posvojitelj ili dijete strani državljani, posvojenje se može zasnovati samo uz prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.
Zabrane za posvojenje na strani posvojitelja

Posvojiti ne može osoba:

  • koja je lišena prava na roditeljsku skrb
  • koja je lišena poslovne sposobnosti
  • čije dosadašnje ponašanje i osobine upućuju na to da nije poželjno povjeriti joj roditeljsku skrb o djetetu

PRISTANCI ZA POSVOJENJE I POSTUPAK DAVANJA PRISTANKA:
Pristanak djetetovih roditelja
Za posvojenje je potreban pristanak djetetovih roditelja. Kad pristanak na posvojenje daju maloljetni roditelj ili roditelj lišen poslovne sposobnosti, neovisno o dijelu u kojemu je lišen poslovne sposobnosti, oni moraju biti u stanju razumjeti značenje pristanka na posvojenje, a centar za socijalnu skrb dužan ih je na prikladan način informirati o pravnim i faktičnim posljedicama posvojenja djeteta. Ako roditelj lišen poslovne sposobnosti nije u stanju razumjeti značenje pristanka na posvojenje njegov pristanak može nadomjestiti odluka suda. Roditelj može dati pristanak da njegovo dijete posvoji njemu poznati posvojitelj samo ako dijete posvaja maćeha ili očuh. Pristanak roditelja nije obvezan ako je prebivalište, odnosno boravište roditelja trajno nepoznato. Roditelj može povući pristanak na posvojenje u roku od trideset dana od potpisivanja zapisnika o pristanku na posvojenje.

Odluka suda koja nadomješta pristanak roditelja
Sud će na zahtjev centra za socijalnu skrb u izvanparničnom postupku donijeti rješenje koje nadomješta pristanak roditelja na posvojenje:

  • ako roditelj dulje vrijeme zloupotrebljava ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnost i prava ili svojim ponašanjem pokazuje nezainteresiranost za dijete, a posvojenje bi bilo za dobrobit djeteta
  • ako roditelj zloupotrebljava ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnost i prava u kraćem razdoblju u tolikoj mjeri da postoji vjerojatnost da mu se više neće moći trajno povjeriti skrb o djetetu
  • ako je roditelj nesposoban u tolikoj mjeri da nije trajno u stanju ostvarivati niti jedan sadržaj roditeljske skrbi i nema izgleda da će se dijete podizati u obitelji bližih srodnika, a posvojenje bi bilo za dobrobit djeteta

Pristanak djeteta
Ako je dijete navršilo četrnaest godina, za zasnivanje posvojenja potreban je njegov pristanak.
Dijete može povući svoj pristanak na posvojenje sve do pravomoćnosti rješenja o posvojenju. Izjava o povlačenju pristanka daje se osobno na zapisnik. Za posvojenje djeteta mlađeg od četrnaest godina pristanak na posvojenje daje zakonski zastupnik, a djetetovo mišljenje i želje uzimaju se u obzir u skladu s njegovom dobi i zrelošću. Dijete daje pristanak bez nazočnosti roditelja i osoba koje ga žele posvojiti.

Pristanak djetetova skrbnika
Za posvojenje djeteta koje je pod skrbništvom potreban je pristanak djetetova skrbnika. Ako je skrbnik osoba zaposlena u centru za socijalnu skrb, sud donosi odluku koja zamjenjuje pristanak za posvojenje. Ako skrbnik odbije dati pristanak za posvojenje djeteta bez opravdana razloga, sud može donijeti rješenje koje zamjenjuje pristanak skrbnika. Skrbnik ne može povući pristanak za posvojenje djeteta.

Pristanak bračnog druga
Kad dijete posvaja jedan bračni drug, potreban je pristanak drugoga bračnog druga. Bračni drug ne može povući pristanak za posvojenje djeteta.

Pravne posljedice pristanka roditelja na posvojenje
Kad dijete posvaja jedan bračni drug, potreban je pristanak drugoga bračnog druga. Bračni drug ne može povući pristanak za posvojenje djeteta.

Kad roditelj da pristanak na posvojenje, gubi pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi. Centar za socijalnu skrb će staviti dijete pod skrbništvo, osim ako je djetetu skrbnik već imenovan. Iznimno, roditelju se može dopustiti ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom. Pristanak na posvojenje gubi pravni učinak:

  • ako je opozvan u zakonskom roku od trideset dana od potpisivanja zapisnika ili
  • ako dijete nije posvojeno u roku od tri godine od dana kad je izjava o pristanku bila dana
Skip to content